top of page

Toepassingsveld:

De bepaling van onze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van onze offertes en zijn van toepassing op al onze verkoopovereenkomsten alle bijkomende diensten prestaties hier inbegrepen. De klant is geachte kennis genomen te hebben van de voorwaarden en alle clausules te aanvaarden, behoudens expliciete melding van het tegendeel. 

Alle clausules die in de documenten uitgaande van de koper opgenomen zijn en die zouden tegengesteld zijn aan huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn nietig vermits enkel de huidige verkoopsvoorwaarden exclusief van toepassing zijn. 

Iedere bestelling zal slechts aanvaard worden door de verkoper na schriftelijke bevestiging van deze aan de koper hetzij door effectieve levering van de producten. 

Hetgeen niet door huidige algemene verkoopsvoorwaarden uitgedrukt wordt is geregeld door de Belgische wetgeving.

Prijzen en betaling

SBehoudens tegengestelde vermelding zijn onze prijzen exclusief BTW. De verkoopsprijs is de prijs welke vermeld is op onze prijzenlijsten die geld zijn op het ogenblik van het doorgeven van de bestelling of bij afsluiten van de verkoop. Behoudens expliciete afwijking is een voorschot van dertig percent van de totale waarde van de bestelling geëist bij het doorgeven van de bestelling. Niettegenstaande de eventuele aanvaarding van de bestelling door de verkoper zal de verkoop slechts geldig beschouwd worden vanaf het ogenblik van de effectieve betaling van dit voorschot.Hetzelfde geldt in geval van reservatie van een opleiding die gegeven wordt door de verkoper, welke slechts als effectief zal beschouwd worden op het ogenblik van de ontvangst van het voorschot dat vastgesteld wordt op 50% van de prijs exclusief BTW, waarbij het saldo uiterlijk bij aanvang van de eerste opleiding dag opeisbaar is. In geval van annulering of afwezigheid van de klant, blijft het integrale bedrag voor de opleiding verschuldigd na aftrek van het reeds betaalde voorschot dat eigendom blijft van de verkoper, behalve in geval van overnacht waarvan de aanvaarding onderhevig is aan het akkoord van het directiecomité.Deze voorwaarde wordt alleen bedongen ten gunste van de verkoper, zodat alleen deze laatste het in zijn voordeel kan inroepen of eventueel afstand kan doen van zijn voordeel

Onze facturen zijn contant betaalbaar aan onze hoofdzetel, behoudens schriftelijke overeenkomst van het tegendeel. In geen enkel geval wordt afgifte van een bankwissel, al dan niet aanvaard, beschouwd als een betaling, doch enkel als een middel tot krediet en een waarborg voor de goede afloop. De overhandiging van een cheque of bankwissel leidt dus niet tot schuldvernieuwing en leidt tot geen enkele afwijking van huidige algemene verkoopsvoorwaarden. Elke klacht met betrekking tot de factuur of de geleverde goederen dient gericht te worden aan de verkoper per aangetekend schrijven, uiterlijk binnen de 8 dagen na hun ontvangst, bij gebreke hiervan zal deze niet in beschouwing genomen worden. Indien de klacht met betrekking tot de goederen gegrond is, blijft de geboden waarborg beperkt tot de vervanging van de defecte artikels. Bij gebreke aan effectieve betaling op deze datum zullen de intresten bepaald op 12% per jaar volledig aangerekend worden, zonder ingebrekestelling tot op het ogenblik van de datum van effectieve betaling. In geval van laattijdige betaling, blijft de klant eens eveneens zonder ingebrekestelling volledig rechtsgeldig een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten bedrag van 20% zonder dat dit bedrag echter lager kan zijn dan 75,00€.

De klant, welke de hoedanigheid van consument bezit in de zin van de wetgeving van 14 juli 1991 op de handelspraktijken behoud zich het recht voor ons equivalent bedragen te vorderen in geval van vertragingen in het uitvoeren van onze verbintenissen door onze fout.

In geval van gerechtelijke incassering van enige factuur, zal de koper tevens de redelijke kosten voor incasso verschuldigd blijven, zoals de advocatenkosten en interne beheerskosten die de bedragen van de forfaitaire vergoeding zouden overschrijven.

In geval van niet naleving door de koper van een enkele betalingstermijn, behoudt de verkoper zich tevens het recht toe de uitvoering op te schorten van de andere bestellingen die lopende zouden zijn en dit tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

Indien de verkoper zelf bepaalde bedragen zou verschuldigd zijn aan de koper voor welke reden dan ook, komt de compensatie in volle recht tussen.

Levering

De goederen worden geleverd aan de koper op de maatschappelijke zetel of uitbatingszetel van de verkoper. Bijgevolg, draagt de koper de transportkosten evenals de risico’s met betrekking tot de producten vanaf hun in ontvangst name en, bij gebreke, zodra deze ter beschikking gesteld worden. Indien de koper een andere plaats voor levering, afhaling en diengevalle opslag van de goederen zou aanduiden, gebeurt dit op zijn risico’s en kosten.

Indien de koper zijn levering niet ophaalt binnen de tien kalenderdagen te dateren vanaf het deponeren van een aangetekend schrijven van ingebrekestelling heeft de verkoper het recht om:1/ Stockeringskosten te vorderen 2/de verkoop op te zeggen en zonder enig nadeel of schade van de firma over te gaan tot de vordering van een forfaitaire niet verminderbare vergoeding ten bedrage van 30% van de overeengekomen prijs zonder taksen 

De leveringstermijnen worden ten indicatieve titel medegedeeld.

Een laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot opzeg van de overeenkomst door de koper of betaling van intresten en schadevergoeding door de verkoper. Deze clausule richt zich niet tot een koper die handelt voor eigen, niet professionele rekening. Deze laatste kan een bedrag vorderen dat equivalent is in het geval dat het contract zou dienen verbroken te worden door schuld van de verkoper.

De verkoper heeft het recht te weigeren zijn producten te verkopen in functie van de beschikbaarheid en voldoende voorraad, of andere gerechtvaardigde reden en behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke levering te verrichten.

Voorbehoud van eigendom

Alle geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling, waar vergoeding voor laattijdige betaling en interesten inbegrepen is. Inmiddels is het de koper verboden zich te ontdoen van deze goederen, tegen betaling of gratis, ze in onderpand te geven of ze in te brengen in zijn handelsfonds of overdracht. Hij verbind zich er tevens toe zich te verzetten tegen iedere vorm van inbeslagname van deze goederen, zelf bewarend, meerbepaald door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder de overeenkomsten tussen partijen voor te leggen en de bijlagen die de desbetreffende goederen identificeren. Hij dient in dit geval de verkoper dringend te verwittigen. Indien de goederen gestockeerd zijn in een gehuurd lokaal dient de koper onverwijld per aangetekend schrijven de verhuurder van het lokaal aan te schrijven dat deze goederen het eigendom zijn van de koper-eigenaar en niet kunnen inbegrepen zijn in het privilege voorzien door art 20.1 van de hypotheekwet. Kopij van dit schrijven dient overgemaakt te worden aan de verkoper.

Indien de betaling van een enkele factuur niet verricht wordt binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de verzending van een aangetekend schrijven van ingebreke stelling, kan de verkoper zonder enig juridische tussenkomst het contract opschorten door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de client. In deze laatste veronderstelling, kan de verkoper de goederen terugnemen op kosten van de koper zonder nadeel van schade en interesten zoals bepaald in punt 3 van huidige voorwaarden.

Anderzijds, zonder afbreuk van het recht op schadevergoeding en intresten die hiervoor bepaald verbreking van de overeenkomst, kan deze overeenkomst door de verkoper met het volste recht verbroken worden, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder juridische tussenkomst, in het geval de client zijn handelsactiviteit stopzet, stopzetting van zijn handelsfond, stopzetting van zijn betalingen, niet betaling van zijn leningen, van zijn gebleken insolvabiliteit, van een verzoek om juridisch concordaat te bekomen of een procedure van collectieve schuldbemiddeling, zijn in faillietstelling, een betaalopschorting, achterlaten van zijn goederen, een protest van handelseffecten of van cheques ten zijne laste.

Overmacht

Omstandigheden zoals staking, brand, machinebreuk, lock-out, pandemie, problemen van interne organisatie in het bedrijf… zijn te beschouwen als hypotheses van overmacht indien zij vertragingen tot gevolg hebben, of de beloofde prestatie te bemoeilijken of duurder te maken. De verkoper zal noch de onvoorziene baarheid, noch de onweerstaanbaarheid van de omstandigheden, noch de onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst dienen naar voren te brengen.

In dit geval zal de uitvoering van de overeenkomst rechtsgeldig opgeschort worden indien deze nog nuttig blijkt. De overeenkomst zal echter worden nietig verklaard indien zijn uitvoering geen belang meer vertegenwoordigd.

Waarborg

De verantwoordelijkheid van de verkoper jegens de client kan in geen geval aanleiding geven tot een vergoeding van indirecte schade van financiële, commerciële, of andere aard, indien deze niet rechtstreeks voorkomt uit bedrog of een ernstige fout als onveranderde gebrek aan gewin , verhoging van de algemene onkosten, verstoring van een planning de verdwijning van voordeel, reputatie, cliënteel of verwachte besparingen.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Belgische recht is Toepasselijk op alles wat niet expliciet voorzien werd in huidige voorwaarden. 

De partijen stellen enkel de rechtbanken, bevoegd van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper, behalve indien de koper handelt voor niet professionele doelen, in welk geval het geschil wordt voorgelegd naar keuze van de verzoeker tot de bevoegdheid van de aangeduide jurisdicties door de artikel 624 1°, 2° of 4° van het gerechtelijk wetboek.

bottom of page